Material

On this page usefull literature is presented. The literature are listed in alphabetical order after the writers surname.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ø/Å.

 

A

Andersson K and Ohlsson T (1999). Life Cycle Assessment of Bread Produced on Different Scales. International Journal of LCA. 4 (1) 25-40.

Anonymous, 1999:Ammoniakfordampning – redegørelse nr. 1. Emission af ammoniak fra landbruget – status og kilde. (Ammonia emission from Danish Agriculture.

B

Berlin J. (2002).  Environmental life cycle assessment (LCA) of Swedish semi-hard cheese International Dairy Journal. 12(11), 939-953.

Birkmose T (2000): Centralised biogas plants - a contribution to sustainable agriculture.  The Danish Agricultural Advisory Centre, The National Department of Crop Production (www.lr.dk).

Borken J, Patyk A and Reinhardt GA (1999). Basisdaten für ökologishe Bilanzierungen – Einsatz von Nutzfahrzeugen, in Transport, Landwirtshaft und Bergbau. Friedr. Vieweg & Sohn Publishers. Braunschweig/Wiesbaden, Germany.

C

Carlsson-Kanyama A (2000): Energy use in the food sector - A data survey. Swedish Environmental Protection Agency. Naturvårdsverket. AFR-report 291.

Carlson K and Sonesson U. (2000): Livscykelinventering av butiker - data och metoder för att beräckna butikkens roll vid LCA av livsmidel. SIK rapport no. 676 2000.

D

daka (1999/2000): Green account (in Danish).

Dalgaard, R., Halberg, N. (2007). How to account for emissions from manure? Who bears the burden? Proceedings from the 5th International Conference 'LCA in foods', 25-26 April 2007, Gothenburg, Sweden.

Dalgaard, R, Halberg, N. & Rasmussen, M.D. (2007). How to prepare a less pollutant family meal? Proceedings from the 5th International Conference 'LCA in foods', 25-26 April 2007, Gothenburg, Sweden.

Dalgaard, R., Halberg, N., Kristensen, I.S. & Larsen, I. (2006). Modelling representative and coherent Danish farm types based on farm accountancy data for use in environmental assessment. Agriculture, ecosystems and environment 117, 223-237.

Dalgaard, R., Halberg, N., Kristensen, I.S. & Larsen, I., 2004. An LC inventory based on representative and coherent farm types. In: Halberg, N. (ed.), 2004. Life cycle assessment in the agri-food sector. Proceedings from the 4th International Conference, October 5-8, 2003, Bygholm, Denmark. Danish Institute of Agricultural Sciences. DIAS report, Animal Husbandry, 61, 98-106.

Dalgaard R and Halberg N (2004), Ny metode vinder frem, Økologisk Jordbrug, d 1. oktober 2004, Nr. 324, 21. årgang

Dalgaard R and Halberg N (2004),Miljøpris på mælk , Økologisk Jordbrug, d 1. oktober 2004, Nr. 324, 21. årgang

Dalgaard R, Halberg N and Kristensen, I S (2004),Øko-mælk skåner vandmiljøet, Økologisk Jordbrug, d 12. november 2004, Nr. 324, 24. årgang

Dalgaard, T., Halberg, N. og Fenger, J., 2000. Simulering af fossilt energiforbrug og emissioner af drivhusgasser. Tre scenarier for omlægning til 100% økologisk jordbrug i Danmark.

DanGrønt (Ringkøbing) green account (2003).

Danisco Sugar green accounts (2001/2002).

Danish NAMEA (1999). National accounting matrices including environmental accounts. Statistics Denmark.

Danish Crown (2000/2001). Green account, Holstebro Vest. In Danish.

 

Danish Crown (2000/2001). Green account, Tønder. In Danish.

 

Danish Crown (2000/2001). Green account, Aalborg. In Danish.

Dansk industri (1995). Brancheenergianalyse for fiskeindustrien (in Danish). By Matcon A/S og Dansk Energi Analyse A/S. Published by Dansk Industri (ISBN 87-7353-171-5). Available at The Royal Danish Library.

E

Eide MH (2002). Lifecycle assessment (LCA) of industrial milk production. International Journal of Lifecycle assessment. 7 (1) 1-12.

Ekvall, T. and Weidema, B. P. (2004): LCA Methodology, System Boundaries and Input Data in Consequentioal Life Cycle Inventory Analysis, International Journal LCA 9 (3), p. 161-171.

Eltra (200): Livscyklusvurdering af dansk el og kraftvarme. Hovedrapport. In Danish. pdf.

Energistatistik (2002): Energistyrelsen.

Erichsen HL and Hauschild MZ (2000): Technical data for waste incineration - background for modelling of product-specific emissions in a life cycle assessment context. Department of Manufacturing Engineering and managament. Technical University of Denmark. Report no. IPT-136-00.

ETH (1996). Ökoinventare für Energisysteme (Teil I-VII) ETH Zurich (in Swiss). Data are available in SimaPro (in English). Updated data will be available at Ecoinvent Centre.

European Aluminium Association (2000): Environmental profile report for the European aluminium industry.

European Aluminium Association (2000): Guidelines for lifecycle assessment (LCA) of aluminium products.

European Environment Agency (2001). EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. Technical report No 30. (Group 8: Other mobile sources ).

F

Fiskeridirektoratet (2001). Skønnede fangstoplysninger for 1999 fordelt på tonnage og redskab. Fiskeridirektoratet, 3. kontor (statistik sektionen). In Danish.

Forbrugerstyrelsen (1997): Tekniske meddelelser – undersøgelse af komfurer. In Danish.

Frees N and Weidema BP (1998). Life Cycle Assessment of Packaging Systems for Beer and Soft Drinks : Energy and Transport Scenarios. Environmental Project no. 406. Danish Environmental Protection Agency.

Frischknecht R, Hofstetter P and Menard M (1996. Ökoinventare für energiesysteme. Transporte und Bauprozesse. Data are available in SimaPro (in English). Updated data are available in Eco-invent Centre.

Fødevareøkonomisk Institut (2001). Fiskeriregnskabsstatistik 2000 . Rapport -Serie F nr. 6.  Ministeriet for Fødevarer. Landbrug og Fiskeri. København. In Danish.

G

Gasteknisk Center (2003): "Miljøforhold kortlagt decentral fraftvarme". Nyhedsbrev fra Dansk Gasteknisk Center (August).

H

Halberg N., Dalgaard, R. & Rasmussen, M.D. (2006). Miljøvurdering af konventionel og økologisk avl af grøntsager. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2006.

 

Halberg N. and Dalgaard R. (2004): Livscyklusvurdering af Svin, Produktorienteret miljøvurdering. Til møde om Svineproduktion og miljø d. 16. marts på Danmarks JordbrugsForskning. (In Danish)

 

Hansen T (1999). Baggrundsmateriale for livscyklusvurderinger på kødprodukter fra svineslagterier. Denmark: Slagteriernes Forskningsinstitut. In Danish.

Hede Nielsen (2002): Personal communication with a salesperson in Hede Nielsen A/S, a major supplier of gasses for Danish food-industry.

Heijungs R and Suh S (2002). The computational structure of lifecycle assessment. ISBN 1-4020-0672-1. Kluwer Academic Publishers.

I

IPCC, 2000. Intergovernmental Panel on Climate Change. Good practice Guidance and Uncertainty Management in Greenhouse Gas Inventories.  http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/

IPCC (1996) Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Reference Manual (Volume 3). Chapter 4: Agriculture. Table B.2. (p. 4.42). 

J

Jensen JD and Andersen M (2003). Marginale producenter af udvalgte landbrugsprodukter. FØI Working paper no. 08/2003 (in Danish). www.foi.dk

Jespersen C, Christiansen K and Hummelmose B (2000). Cleaner Production Assessment in Fish Processing. United Nations Environment Programm; Division of Technology, Industry and Economics. Agri-food forum.

K

Karup Kartoffelmelsfabrik's green accounts (2002/2003).

Kristensen I. S., N. Halberg, A. H. Nielsen and R. Dalgaard (2004): Part II: N turnover on Danish mixed dairy farms,Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Agroecological, Research Group of Farming Systems

Københavns vand- grønt regnskab 1999.

L

Larsen et al., 2003: LCA project. Method description; Danish Research Institute of Food Economics.

Landbrugs og fiskeriministeriet (1998). Projekt Bæredygtigt Dambrug. Rapport fra Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Strukturdirektoratet. In Danish.

Landbrugets rådgivningscenter (2000). Tal fra Fodermiddeltabellen, Raport nr. 91. In Danish.

Laugesen (2004): Personal communication with Palle Laugesen, Energigruppen Jylland.

Lee J, Cho H, Choi B, Sung J, Lee S, Shin M (2000). Lifecycle assessment of tractors. International Journal of Lifecycle assessment 5 (4) 205-208.

M

Madsen JN (2001). Livscyklusscreening af makrel - en undersøgelse af miljøpåvirkningerne fra hav til bord af en dåse makrel i tomat produceret på Sæby Fiske Industri. Thesis report Aalborg University - Denmark.

Masnedø Kraftvarmeværk, Green account 2002 (in Danish).

Miljøstyrelsen (2001). Punktkilder - Det nationale program for overvågning af vandmiljøet - Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13. In Danish.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2002). Kvoter 2003. In Danish.pdf.

Mortensen B, Hauschild M, Weidema BP, Nielsen PH, Schmidt og Christensen BH (1997). Livscyklusvurdering af produkter baseret på fornybare råvarer. Instituttet for Produktudvikling. Danmarks Tekniske Universitet.

Møller HB, Sommer SG and Arhring BK (2004): Methane productivity of manure, straw and solid fractions of manure. Biomass and bioenergy. 26 485-495.

N

NERI (2002): Emission factors, stationary combustion for year 2002: National Environmental Research Institute, Denmark (www.dmu.dk).

NESA (2002): NESA’s "Energy school" and personal dialog with Charlotte Enoch. In Danish.

NVE (2001). Mikrobølge- og mikrokombiovne. Temaaften i Holbæk, Kalundborg og Svinninge, februar 2001. In Danish.

NVE (?) Markedsoversigt med EU's energimærkning: Fryseskabe, indbygning. Can be obtained from NVE. In Danish.

NVE (?) Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle-/svaleskabe, indbygning. Can be obtained from NVE. In Danish.

O

P

Patyk A and Reinhardt G (1997). Düngemittel- Energie- und Stoffstromsbilanzen. Friedr. Vieweg & Sohn Publishers. Braunschweig/Wiesbaden, Germany. ISBN: 3-528-06885-X.

Pontoppidan O and Hansen P-I (2001). Renere teknologi på svine/ og kreaturslaterier. Working report no. 9. Danish Environmental Protection Agency. In Danish.

Poulsen HD, Børsting CF, Rom HB and Sommer SG (2001): Kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning – normtal 2000.DJF rapport nr. 36 Husdyrbrug (p. 9).

Q

R

Reusser L (1994). Ökobilanz des Sojaöls. ETH Lausanne, Switzerland. In German.

S

Seadi T (2000): Danish Centralised Biogas Plants - Plant Descriptions.Publisher: Bioenergy Department. University of Southern Denmark.

Sommer SG, Møller HB and Petersen SO (2001):  Reduktion af drivhusgasemission fra gylle og organisk affald ved biogasbehandling. DJF Rapport no. 31. (In Danish, Summary in English). http://www.agrsci.org/

Sørensen BH, Nielsen SN and Jensen J (2002). Environmental assessment of veterinary medicinal products in Denmark. Environmental Project No. 659. Danish Environmental Protection Agency.

T

Thrane M. (2004). Environmental impacts from Danish fish products. Ph.D. dissertation, Aalborg University (Denmark). Department of Development and Planning. In preparation.

U

Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie (1979), 4., Auflage. Band 18. Verlag Chemie.

V

Van Gruijthuijsen L and  Jensen JK(2000): Emissions from gas combustion, Energi- og miløoversigt. Dansk Gasteknisk Center. PDFe.

Veks (2001). Environmental declaration, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Videncenter for halm og flisfyring (1999): Halmasker, kemisk sammensætning (videblad nr. 146).

Videncenter for halm og flisfyring (1998): Halm til energiformål - Teknik, miljø og økonomi. 

W

Walter-Jørgensen A, Grinsted Jensen H, Elkjær Frandsen S (20001). Reform af EU’s sukkerpolitik - Konsekvenser for EU og udviklingslandene (in Danish). Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Rapport nr. 126

Weidema B (2003). Market information in life cycle assessments. Technical report, Danish Environmental Protection Agency (Environmental Project no. 863).

Weidema B (2001). Avoiding co-product allocation in life-cycle assessment. Journal of Industrial Ecology, 4(3), 11-33.

Weidema BP (1999). System expansions to handle co-products of renewable materials. Presentation Summaries of the 7th LCA Case Studies Symposium SETAC-Europe, 1999. Pp. 45-48. pdf.

Wenzel H, Hauschild M and Alting L (1997). Environmental assessment of products. Volume 1. Methodology, tools and case studies in product development. Chapman and Hall.

Widheden, J., Ekvall, T. and Nielsen, P. H. (1998). Lifecycle assessment of packaging systems for beer and soft drinks - disposable bottles (Technical report no. 2). Miljøprojekt no. 401 Danish Environmental Protection Agency.

Wit J de (2004): Personal communication with Jan de Wit, Danish Gas
Technology Centre

X

Y

Z

Ziegler, F (2002). Environmental assessment of a Swedish, frozen cod product with a life cycle perspective. A data report. SIK - Institutet för Livsmidel och bioteknik. SIK report no. 696.

Å/Ø

Ökoinventare für Energisysteme (Teil I-VII), 1996. ETH Zurich (in Swiss)

Århus Olie: Green Accounts 2001 Available in both Danish and English.